Részvételi szabályzat és Adatkezelési tájékoztató

A JAMESON – TALÁLKOZUNK A PULTNÁL – NYEREMÉNYJÁTÉK 2021 elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban „Játék” ) a POST FOR RENT International Zrt.  (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; továbbiakban „Szponzor” , „Szervező”  vagy „PFR”) által kerül megszervezésre, a Szponzor együttműködő partnereinek,  ügynökségeinek és szolgáltatóinak támogatásával.

A nevezés és a részvétel ingyenes, a Játékra jelen általános részvételi szabályzaton  (továbbiakban

Szabályzat”) felül a vonatkozó nemzetközi, szövetségi, állami, megyei, helyi vagy  regionális törvények és rendelkezések irányadók.

A Játék egy magyar nyelvű, online játék, melyben minden 18. életévét betöltött  magyarországi lakos részt vehet. A játék során a jelentkezőnek (továbbiakban: „Jelentkező”) a saját nyilvános Instagram oldalára kell storyban feltöltenie egy képet a lent  meghatározott módon.

Jelen Szabályzattal és/vagy a Játékkal kapcsolatos kérdéseket a  balint@postforrent.com e-mail címre kérjük küldeni.

A Játékra történő nevezéssel Jelentkező jelen Szabályzatot magára nézve  kötelezőnek fogadja el, és kijelenti, hogy az alábbiakban felsorolt részvételi  feltételeknek maradéktalanul eleget tesz.

  1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1. A Játékban történő részvételre és a nyereményekre kizárólag azon résztvevők  jogosultak, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek. A jelentkezéssel Ön  (továbbiakban „Résztvevő”, „Jelentkező” , „Játékos” , „Ön”) ezúton kijelenti, hogy ezen feltételt teljesíti:

Kijelenti, hogy a jelentkezés idején 18. életévét betöltötte.

1.2. A 18. életévüket még be nem töltött személyek a Játékban nem vehetnek  részt, és nem küldhetnek be vagy adhatnak meg személyes adatokat a PFR  részére.

1.3. A PFR nem vonható felelősségre, ha a Résztvevő az adott ország vagy helyi  jogszabályok értelmében nem jogosult a Játékban való részvételre.

1.4. A Játékban nem vehetnek részt és nem részesülhetnek díjazásban a Szponzor,  anyavállalata, leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, ügynökei, a Játék szervezésében  vagy lebonyolításában résztvevő cégek, a Játékban érintett szakmai tanácsadók,  külső szolgáltatók, reklám vagy promóciós ügynökségek ügyvezető igazgatói,  tisztségviselői, munkavállalói és ezen személyek közvetlen családtagjai vagy velük

egy háztartásban élő személyek (függetlenül attól, hogy közöttük fennáll-e törvényes  rokoni kapcsolat).

1.5. A Játékban továbbá kizárólag természetes személyek vehetnek részt, vállalkozók  nem.

1.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Jelentkező által Szervezőnek megadott e-mail  címet, életkort, személyazonosságot és/vagy egyéb adatot bármikor, saját belátása  szerint, igazoló dokumentumok bekérése útján ellenőrizze. Bármely vitás kérdés  esetén a hibás e-mail címet vagy nem valós életkort vagy lakhelyadatokat tartalmazó

jelentkezés érvénytelennek minősül.

1.7. A Játékkal és lebonyolításával kapcsolatos kérdésekben kizárólag Szervező dönt.  A Szervezőnek a Játékkal kapcsolatos minden döntése végleges, fellebbezésnek  helye nincs.

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2.1. A Játék 2021. március 1.-én  12:00-kor indul és 2021. március 31.-én, 23:59-kor  ér véget („Játék időtartama” ).

2.2. A PFR-hez a Játék időtartamán kívül beérkezett jelentkezések jelen Szabályzat  értelmében érvénytelennek minősülnek, Szervezőnek azokat nem áll módjában  érvényes jelentkezésként elfogadni.

  1. A JÁTÉK ÉS A RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI

3.1. A AMESON – TALÁLKOZUNK A PULTNÁL – NYEREMÉNYJÁTÉK egy magyar nyelvű,  minden 18. életévét betöltött magyarországi lakos számára nyitott online  nyereményjáték, mely az Instagram közösségi oldalon kerül megrendezésre.

3.2. A Játék minden magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes  személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes  természetes személynek szól.

3.3. A Nyereményjáték független az Instagram-tól, abban az Instagram nem vesz  részt, azt nem támogatja.

3.4. A Játékra jelentkezőnek nyilvános Instagram fiókkal kell rendelkeznie, illetve  azt mindaddig nyilvánosan kell hagynia, amíg nem kerülnek kihirdetésre a nyertesek.

3.5. A Játékban történő részvételhez Jelentkezőnek az alábbiakat kell tennie („Jelentkezés”):

Instagram oldalát a következő módon: @jameson_hungary

 

Minden Jelentkező maximum 1 kép feltöltésével jelentkezhet a játékra, a jelentkezés feltétele a www.talalkozunkapultnal.hu websiteon érvényes regisztráció.

3.6 Jelentkező a story a saját Instagram oldalára való feltöltésével automatikusan  bekerül a Játékba amennyiben megfelel a részvételi feltételeknek, valamint a képet a  játék időtartama alatt töltötte fel.

3.7 Csak és kizárólag a nyertes Résztvevők esetében rögzítésre kerül továbbá a  lakcímük, valamint a telefonszámuk is. A Résztvevők az adataikat a Facebook  Connect-en keresztül is megadhatják. A jelen 3.7 bekezdés értelmében a PFR jogosult  az adatok nyilvánosságra hozatalára.

Szervező kizárólag azokat a Jelentkezéseket tekinti érvényesnek, amelyeket a  Résztvevők saját adataiknak a megadásával küldtek be a Játékba, Szponzor a nem  valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Játékból.

3.8 A Jelentkezéseket a Szervező bírálja el, és ellenőrzi az előírások teljesítését.

3.9. Kizárólag a fent leírtakat betartó Játékosokból kerülhetnek ki a nyertesek.

  1. A KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA

4.1 A Játék 2021. március 1-én 12:00-kor indul és 2021. március 31-én, 23:59-kor  ér véget („Játék időtartama” ).

4.2 A fent leírtakat betartó Játékosok közül, a Képeket a PFR bírálja el.

4.3 Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a Nyertes, aki a Szavazás után a  neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési  hozzájárulását visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

4.4 A heti nyerteseket Instagram nevük közzététele útján a Szervező 2021. márcus 8.-án, március 15.én, március 22.én, március  29.-én és április 1.én a Jameson Hungary Instagram fiókja storyban hirdeti ki. („Kihirdetés” ) Ezen kivül a Jameson Hungary hivatalos Instagram fiókja  privát üzenetet küld a nyertes számára.

4.5 A fődíj Instagram neve közzététele útján a Szervező 2021. április 1.-én, a Jameson Hungary instagram fiókja Instagram storyban hirdeti ki. („Kihirdetés” ) Ezen kivül a Jameson Hungary hivatalos Instagram fiókja, privát üzenetet küld a nyertes számára.

Nyertes köteles az Értesítést/ Kihirdetést követően a balint@postforrent.com e-mail  címre történő megküldéssel az Értesítés/Kihirdetés tényét nyugtázni. A Nyertesek kötelesek a nyereményük kézbesítéséhez szükséges személyes  adataikat (teljes név, magyarországi szállítási cím, telefonszám) is pontosan megadni  a balint@postforrent.com e-mail címre történő megküldéssel. Szervező a Nyertesek  nyereményét személyesen, szállítja ki a Játékos által az Értesítésre/Kihirdetésre  küldött válaszában megadott magyarországi kézbesítési címére. A nyeremény  kézbesítése a Nyertesekkel történő előzetes egyeztetés után történik meg. A  Szponzor a nyeremény kézbesítését, illetve átadását egyszer kísérli meg. A Nyertes  köteles a nyeremény átvétele tekintetében a Szponzorral együttműködni, továbbá a  Nyeremény átvétele előtt köteles igazolni, hogy 18. életévét betöltötte. Ha ezen  együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény  átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A  Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

4.5 Szervező azokat a Jelentkezéseket, amelyek a jelen Szabályzatban leírt bármely  alaki és tartalmi előírásnak nem felelnek meg, kizárja.

4.6 A PFR nem köteles nyilvánosságra hozni, ha egy Jelentkezőt kizár a Játékból.

4.13 A PFR a Játékra jelentkezéskor megadott elérhetőségi adatokat használja  a Nyereményről való értesítésekhez, ezért nagyon fontos, hogy minden adat  helyesen legyen megadva.

5 NYEREMÉNYEK

5.1 A Játékban az alábbi, PFR által biztosított nyeremények (továbbiakban külön külön: „Nyeremény” vagy együttesen: „Nyeremények”) kerülnek kiosztásra:

o Heti nyeremények

  ▪ heti:

1 db Jameson nagy ajándékcsomag (5 hét alatt összesen 5 db), amely tartalma

1 db Jameson közepes ajándékcsomag (5 hét alatt összesen 5 db), amely tartalma

1 db Jameson kis ajándékcsomag (5 hét alatt összesen 5 db), amely tartalma:

 

o Főnyeremény

▪ 1 db 300.000 Ft értékű Jameson Experience Night élmény, amely egy közösen kiválasztott vendéglátó egységben kerül megszervezésre

5.2 A PFR fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményt hasonló értékű, más  Nyereménnyel helyettesítse.

5.3 Felhívjuk figyelmét, hogy a Játékban történő részvétellel kapcsolatos egyéb – jelen  Szabályzatban kifejezetten nem részletezett – költségek nem számolhatók el.

5.4 A hatályos helyi jogszabályok által megengedett mértékig, minden nyeremény  „ahogy van”, kifejezett vagy implicit garancia nélkül értendő (Szponzor többek közt  nem vállal implicit garanciát a kielégítő minőségre vagy adott célra való alkalmasságra). A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉVEL VAGY FELHASZNÁLÁSÁVAL  KAPCSOLATOS ADÓK MEGFIZETÉSE (AZ ORSZÁGOS, HELYI, ÉS ÁLTALÁNOS  FORGALMI ADÓT IS BELEÉRTVE) A NYERTES KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGI  KÖRÉBE TARTOZIK.

5.5 A Nyeremény pénzre nem váltható, nem átruházható és vissza nem térítendő .

5.6 Amennyiben a Nyertes az Értesítést követő 5 munkanapon belül nem jelentkezik  online, a jelen Szabályzat 4.10 pontjában rögzített e-mail címre történő levél  megküldése útján a Nyereményért, a Nyereményre való jogosultságát elveszíti.

6 A SZERVEZŐNEK A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGVÁLTOZTATÁSÁHOZ ÉS  KIZÁRÁSHOZ VALÓ JOGA

6.1. A Szponzor fenntartja a Játék szabályainak és jelen Szabályzat időről időre  történő megváltoztatásának jogát, amely módosításokat a nyereményjáték  hirdetésében Instagram oldalán  story formájában, a nyertesek megjelölésével egy alkalommal 24 órán keresztül  közzéteszi. Azok a Játékosok, amelyek nem kerülnek kiválasztásra, nem  kapnak semmilyen formában értesítést.

6.2. Amennyiben Szervező véleménye szerint a Játékot a Szervező hatáskörén kívül  eső, bármely esemény veszélyezteti, Szervező fenntartja a jogot a Játék  módosítására, beszüntetésére, átalakítására vagy hosszabbítására, és az ebből  fakadó, a Játékosnál vagy harmadik félnél (közvetlenül vagy közvetetten) jelentkező

mindennemű veszteségért vagy kárért minden felelősséget elhárít.

6.3. A Játék során Szervező bármikor jogosult saját belátása szerint, bármelyik  Játékost a Játékból kizárni vagy eltávolítani, amennyiben a Játékos jelen  Szabályzatban foglaltakat nem tartja be, vagy más, jogszabályba ütköző, illetve  elfogadhatatlannak minősülő magatartást tanúsít.

  1. SPORTSZERŰ ÉS TISZTESSÉGES RÉSZVÉTEL (FAIR PLAY)

7.1. A Játékos ezúton kijelenti, hogy a Játékkal kapcsolatban megadott személyes  adatai helyesek és naprakészek.

7.2. A Játékos ezúton kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy Jelentkezése: nem tartalmaz olyan anyagot, amely más személy – többek közt személyiségi vagy  szellemi tulajdonra vonatkozó – jogait sérti; nem tartalmaz agresszív, erőszakos, nem  helyénvaló, illetlen, obszcén, gyűlölködő, tiltott, gyalázkodó, becsületsértő vagy  rágalmazó anyagokat; nem tartalmaz törvénytelen, az anyag létrehozási helyén érvényes előírásokba, az  adott ország törvényeibe vagy rendeleteibe, jogszabályaiba ütköző anyagot.

ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK – ADATKEZELÉSI 8. TÁJÉKOZTATÁS

8.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes a  Játékos szabadon adott hozzájárulásán alapul. A Játékos bármikor kérheti az adatai  törlését a jelen pontban megadott elérhetőségeken, de ez nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak  ahhoz, hogy a) a Szervező, mint Adatkezelő, Lebonyolító és mint Adatfeldolgozó a megadott  személyes adataikat a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; azok felhasználásával elvégezze a sorsolást; b) Szervező a Nyertesek Instagram nevét a nyereményjáték hirdetésében a Jameson Hungary Instagram oldalán nyilvánosságra  hozza az alábbi célból: Nyertesek biztos tájékoztatása a nyertességéről, amellyel  elkerülhető az, hogy a Játékos azért nem értesül a nyertességéről, mert az üzenet  nem érkezik meg;

  1. c) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Szervező a fentieken kívül a Résztvevő által megadott adatokat semmilyen más  célból nem használja fel.

8.2. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi, mint Adatfeldolgozó. A Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Résztvevő önkéntesen ad meg.

8.3 A Játékosok Játék céljából kezelt adatait az Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 napig kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül  törli a nyilvántartásából. Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 nap eltelte előtt az  alábbi esetekben törli a Játékos adatait:

Adatkezelő az első esetben az igazolt átvételt követően, míg a második esetben a  törlés iránti kérelem beérkezését követően törli a Játékos adatait.

Adatfeldolgozó az adatokhoz az Adatkezelő adatkezelési ideje alatt fér hozzá.

Adattárolás elektronikusan és papíron alapon történik Adatkezelő 1026. Budapest,  Riadó utca 1-3. címe alatt.

8.4 A személyes adatokat a Szervező mint Adatkezelő, és mint Adatfeldolgozó ismeri  meg.

8.5 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi  rendelkezések megtartásával történik.

8.6 A Szervező, mint Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy  tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését  az alábbi címen: 1026. Budapest, Riadó utca 1-3. ; e-mail: balint@postforrent.com.  Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá

a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak  törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok  korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint  gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak  megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az adatkezelés  során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el:

1055 Budapest, Markó u. 27. Telefonszám: + 36 (1) 354 6000, illetve a Budai Központi  Kerületi Bíróság, 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B., postai cím: 1525 Bp. Pf.: 223.;  +36 (1) 391 4930; az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az érintett – választása szerint – a  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert  megindítani).

8.7Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

8.8 A Szervező gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és  megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat  az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok személyes adatai megfelelő védelmének  biztosításához szükségesek. A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli,  adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos  jogszabályokkal, különösen az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv., és az információs  önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az  Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes  adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad  áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679  rendeletével (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezéseivel.

Szervező kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,  hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,  továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen  megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó

hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szervező nem értékesíti és nem továbbítja a résztvevők személyes adatait harmadik  személyeknek. A személyes adatokat kizárólag a jelen adatkezelés tájékoztatóval  összhangban és kizárólag az itt megjelölt jogszerű és egyértelmű célokra, az ezek  megvalósításához szükséges időtartamig használja fel a Szervező.

8.9 Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a Játékos a Játékban  nem tud részt venni. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz  vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása  előtt kérelmezi, a Nyeremény kézbesítése, átadása az adatok kezelése nélkül  lehetetlen.

  1. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS

9.1. A következőkben a „Személyes adatok” alatt a Játékos neve alatt tárolt összes  adat értendő.

9.2. Jelen Szabályzat elfogadásával a Résztvevő tudomásul veszi, hogy PFR, a  hatályos adatvédelmi előírásokkal összhangban jogosult a Résztvevő Személyes  adatait jelen Szabályzatban foglalt célok érdekében feldolgozni, vagy ezzel a PFR  tagvállalatát vagy külső adatfeldolgozót megbízni.

10.ADATKEZELÉS

10.1. Adatkezelő: POST FOR RENT International Zrt. (székhelye: 1136 Budapest,  Riadó utca 1-3.).

10.2 Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,  valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament  és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: „Rendelet”)  és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával és az Infotv.  5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adat kezelésének célja a Játékban részt venni szándékozók regisztrálása. Az adat  kezelésének célja a Játékban résztvevő Résztvevők válaszainak rögzítése. Az adat  kezelésének célja a Játékban résztvevő Résztvevők közül a kiírás szerinti számú nyertes kiválasztása.

10.3 Jelen Játék esetében a kezelt adatok köre: a Játékos INSTAGRAM azonosító neve és/vagy beceneve. A Nyertes esetén ezen adatok köre kiegészül az  alábbiakkal: keresztnév, vezetéknév, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

10.4 A Résztvevők adatait a Játék lezártát követő 90 napig kezeli adatkezelő, a  Nyertes esetén pedig a Számviteli törvény szerinti 8 évig.

10.5 Adatfeldolgozó(k): tárhelyszolgáltató, Instagram, Facebook, YouTube. 11 FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS GARANCIA

11.1 A PFR vállalja, hogy lehetőségeihez mérten mindent megtesz a Játék  honlapjához használt hardver és szoftver szolgáltatások biztosítása érdekében, de az  alábbiakért minden felelősséget elhárít: késedelmes, elveszett, rossz helyre küldött,  hiányos vagy értelmezhetetlen jelentkezések; telefonnal, elektronikai berendezéssel,  hardverrel, szoftverrel, hálózattal, internettel vagy számítógéppel kapcsolatos  üzemzavar, hiba, késedelem vagy nehézségek; adattovábbítási hibák; megkísérelt, de  sikertelen nyereményértesítés; a Játékra jelentkezők, jelentkezni kívánók és/vagy  résztvevők által elszenvedett veszteségek, úgymint nem leadott, rosszul feldolgozott  vagy nem nyertes jelentkezések.

11.2 A Szponzor és a PFR a Játékban való részvétel miatt a Résztvevő által  elszenvedett, alábbi veszteségekkel és károkkal kapcsolatos minden felelősséget  elhárít: közvetlen vagy közvetett bevételkiesés, elmaradt nyereség, jó hírnév sérülése,  elmaradt üzleti lehetőség, valamint a Játékban történő részvétellel kapcsolatos,  minden közvetett és következményes veszteség vagy kár.

11.3 Szponzor semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé az ésszerű befolyásán kívül eső eseményekből („Vis Maior”) eredő, vagy azok által közvetlenül  vagy közvetetten okozott, jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségei elmulasztásáért  vagy késedelmes teljesítéséért – ilyen lehet többek közt: sztrájk, munkabeszüntetés,  baleset, természeti katasztrófa, a közműszolgáltatások, kommunikációs vagy  számítógépes (szoftver vagy hardver) rendszerek és szolgáltatások hiánya vagy hibás  működése.

11.4 A jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig, a Játékra más garanciák  és feltételek nem vonatkoznak.

11.5 Jelen Szabályzat jelentésével, érvényességével, értelmezésével,  betarthatóságával, valamint a Játékos és Szponzor kötelezettségeivel és jogaival  kapcsolatos viták és kérdések esetén Magyarország törvényei tekintendők  irányadónak, és a jogviták rendezésére kizárólag magyar bíróságok jogosultak.